Chevrolet Impala 1965

Chevrolet Impala 1965

6 437 km

99 700 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1968

Chevrolet Impala 1968

8 047 km

29 500 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

196 823 km

37 800 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1962

Chevrolet Impala 1962

91 799 km

75 900 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1961

Chevrolet Impala 1961

4 828 km

66 500 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1960

Chevrolet Impala 1960

5 472 km

16 200 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1960

Chevrolet Impala 1960

4 529 km

118 600 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1964

Chevrolet Impala 1964

90 115 km

73 100 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

70 499 km

37 900 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

14 565 km

25 400 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1970

Chevrolet Impala 1970

2 391 km

47 400 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1960

Chevrolet Impala 1960

178 816 km

60 800 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

150 850 km

78 800 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1967

Chevrolet Impala 1967

25 041 km

31 400 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1963

Chevrolet Impala 1963

117 482 km

14 300 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

108 230 km

43 700 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

141 719 km

24 600 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

20 954 km

31 400 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1967

Chevrolet Impala 1967

86 905 km

33 700 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1964

Chevrolet Impala 1964

42 257 km

42 600 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1959

Chevrolet Impala 1959

9 411 km

113 800 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1966

Chevrolet Impala 1966

19 867 km

33 300 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1962

Chevrolet Impala 1962

151 948 km

75 900 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1963

Chevrolet Impala 1963

94 951 km

66 400 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1964

Chevrolet Impala 1964

118 831 km

47 500 €


VOIR DETAILS
Chevrolet Impala 1968

Chevrolet Impala 1968

113 431 km

40 700 €


VOIR DETAILS